(1)
Yu, Z.; Xu, X.; Liu, H.; Wu, Z. Analysis of Dispersibility and Mechanical Properties of Lignin Modified Dispersive Soil. FCIS 2024, 8 (1), 83-87. https://doi.org/10.54097/7pxy3d03.